City Plus Capital

ผลิตภัณฑ์และบริการ

City Plus Capital รับจํานองที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด อาคารเชิงพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์

ผลิตภัณฑ์และบริการ-รับจำนอง

ที่ดิน - บ้าน - คอนโด

มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

อนุมัติง่าย ได้เงินไว วงเงินสูง!

 • มีอายุตั้งแต่ 20 – 70 ปี
 • มีโฉนดที่ดิน, หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ ปลอดภาระ
 • สามารถแสดงแหล่งที่มารายได้ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การชำระคืนได้
 • ชาวต่างชาติสามารถขอสินเชื่อร่วมกับคนไทยที่มีแหล่งสำนักอยู่ในประเทศไทย
 • สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
 • กรณีนิติบุคคลต้องมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมด

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อ

หลักฐานส่วนตัว

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ และ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทุกคน

/

/

สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และ ผู้ถือกรรมสิทธ์ทุกคน

/

/

สำเนาทะเบียนสมรสผู้กู้ และ ผู้ถือกรรมสิทธ์ทุกคน (ถ้ามี)

/

/

สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (ถ้ามี)

/

/

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

/

/

เอกสารตรวจสอบข้อมมูลเครดิตบูโร (NCB) ของผู้กู้ทุกท่าน

(ฉบับตัวจริงที่คัดมาจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ / ธนาคารเท่านั้น)

/

/

หลักประกัน / หลักทรัพย์ที่เข้าจำนอง

สำนาโฉนดทุกหน้าฉบับล่าสุด (ต้องเป็นฉบับคัดจากกรมที่ดินเท่านั้น)

/

/

คัดใบประเมินราคาจากกรมที่ดิน (ต้องเป็นฉบับคัดจากกรมที่ดินเท่านั้น)

/

/

ใบระวางฉบับคัดจากกรมที่ดิน

/

/

กรณีซื้อขาย ต้องแนบสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขายทุกคน

/

/

รูปถ่ายหลักประกัน (หน้าอาคาร, ภายในทุกมุม, ลักษณะการตกแต่ง, บรรยากาศโดยรอบ)

/

/

แผนที่หลักประกันที่จำนอง, สถานประกอบการ/กิจการ, บริษัทที่ทำงาน

/

/

สำเนาโฉนดแสดงหลังทรัพย์อื่น ๆ ที่มีของผู้กู้เพื่อประกอบพิจารณา

/

/

หลักฐานรายได้ (อาชีพประจำ)

ใบรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน

ย้อนหลัง 3 เดือน

บัญชีธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้า

ย้อนหลัง 6 เดือน

หลักฐานรายได้ (อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ)

ใบทะเบียนการค้า / สัญญาเช่า

/

บัญชีธนาคารทุกบัญชีที่หมุนเวียน

ย้อนหลัง 6 เดือน

ย้อนหลัง 12 เดือน และ

งบการเงิน ย้อนหลัง 3 เดือน

รูปถ่ายกิจการ

/

/

แผนที่กิจการ / สถานประกอบการ / ธุรกิจ

/

/

หนังสือรับรองการจดทะเบียน, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น, วัตถุประสงค์, บริคนห์สนธิ

ไม่เกิน 60 วัน

 • มีโฉนดที่ดิน, หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
 • สามารถแสดงแหล่งที่มารายได้ชำระคืนได้
 • อายุตั้งแต่ 20 – 70 ปี สามารถกู้ร่วมกับคนต่างชาติได้
  ได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลต้องมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 51 ของกู้ร่วมทุกกรณี)
 • วงเงินกู้ 50% – 70% ของราคาประเมิน
 • ระเวลากู้ 5 – 10 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี
 • ผ่อนชำระแบบ ( Effective Rate ) ลดต้นลดดอก
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนด ชำระค่าปรับ 2% – 3% ของวงเงินกู้ ( แล้วแต่กรณี )
 • ค่าธรรมเนียมในการกู้ 3% ของ วงเงินกู้
 • ค่าตรวจสอบอาชีพ และหลักทรัพย์ เป็นจำนวนเงิน 3,210 บาท ( เฉพาะเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล )
 • ค่าตรวจสอบอาชีพและหลักทรัพย์ กรณีต่างจังหวัด พิจารณาเป็นกรณีไป

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อ

หลักฐานส่วนตัว

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ และ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทุกคน

/

/

สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และ ผู้ถือกรรมสิทธ์ทุกคน

/

/

สำเนาทะเบียนสมรสผู้กู้ และ ผู้ถือกรรมสิทธ์ทุกคน (ถ้ามี)

/

/

สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (ถ้ามี)

/

/

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

/

/

เอกสารตรวจสอบข้อมมูลเครดิตบูโร (NCB) ของผู้กู้ทุกท่าน

(ฉบับตัวจริงที่คัดมาจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ / ธนาคารเท่านั้น)

/

/

หลักประกัน / หลักทรัพย์ที่เข้าจำนอง

สำนาโฉนดทุกหน้าฉบับล่าสุด (ต้องเป็นฉบับคัดจากกรมที่ดินเท่านั้น)

/

/

คัดใบประเมินราคาจากกรมที่ดิน (ต้องเป็นฉบับคัดจากกรมที่ดินเท่านั้น)

/

/

ใบระวางฉบับคัดจากกรมที่ดิน

/

/

กรณีซื้อขาย ต้องแนบสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขายทุกคน

/

/

รูปถ่ายหลักประกัน (หน้าอาคาร, ภายในทุกมุม, ลักษณะการตกแต่ง, บรรยากาศโดยรอบ)

/

/

แผนที่หลักประกันที่จำนอง, สถานประกอบการ/กิจการ, บริษัทที่ทำงาน

/

/

สำเนาโฉนดแสดงหลังทรัพย์อื่น ๆ ที่มีของผู้กู้เพื่อประกอบพิจารณา

/

/

หลักฐานรายได้ (อาชีพประจำ)

ใบรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน

ย้อนหลัง 3 เดือน

บัญชีธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้า

ย้อนหลัง 6 เดือน

หลักฐานรายได้ (อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ)

ใบทะเบียนการค้า / สัญญาเช่า

/

บัญชีธนาคารทุกบัญชีที่หมุนเวียน

ย้อนหลัง 6 เดือน

ย้อนหลัง 12 เดือน และ

งบการเงิน ย้อนหลัง 3 เดือน

รูปถ่ายกิจการ

/

/

แผนที่กิจการ / สถานประกอบการ / ธุรกิจ

/

/

หนังสือรับรองการจดทะเบียน, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น, วัตถุประสงค์, บริคนห์สนธิ

ไม่เกิน 60 วัน

การคำนวนเงินกู้

เพียงแอดไลน์ @citypluscapital แล้วแจ้งยอดเงินขอสินเชื่อที่คุณต้องการ
ทางเจ้าหน้าที่จะพิจารณาคำนวนยอดการผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนที่กำหนด และแจ้งอัตราดอกเบี้ยของยอดเงินกู้ทั้งหมด พร้อมให้ข้อมูล และคำแนะนำต่างๆ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart