City Plus Capital

สินเชื่อธุรกิจ

ทำธุรกิจต่อเนื่องไม่สะดุด ด้วยสินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อผู้ประกอบการ

สร้างสภาพคล่อง สร้างโอกาส ต่อยอดขยับขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง
“อนุมัติง่าย ได้เงินไว ให้วงเงินสูง”

สนใจสินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อผู้ประกอบการ City Plus Capital ยินดีให้คำปรึกษาและประเมินเบื้องต้นฟรี เราประเมินด้วยระบบที่ทันสมัยเชื่อถือได้ 

สินเชื่อธุรกิจ คืออะไร?

สินเชื่อธุรกิจ คือ สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเงิน เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ หรือเพื่อลงทุนต่อยอดในกิจการหรือในสินทรัพย์ถาวร โดยสินเชื่อธุรกิจจะมีทั้งแบบไม่มีหลักประกัน และแบบมีหลักประกันที่ให้วงเงินสูงกว่า และมีระยะเวลาผ่อนนานกว่า

สินเชื่อธุรกิจมีกี่ประเภท? อะไรบ้าง?

สินเชื่อธุรกิจ สามารถแบ่งประเภทตามลักษณะและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป โดยสามารถแบ่งได้ทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)

เป็นประเภทสินเชื่อธุรกิจที่เหมาะกับการลงทุนระยะยาว โดยจะมีการพิจารณาวงเงินจากสัดส่วนการลงทุนของลูกค้าและธนาคารตามความจำเป็นของโครงการ มีหลักประกันเป็นเงินฝาก อสังหาริมทรัพย์ บุคคลหรือนิติบุคคลค้ำประกัน โดยธนาคารจะให้เงินกู้ไม่เต็มจำนวนหรือแบ่งเป็นงวด ๆ และผู้กู้จะต้องทำการผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้ภายในระยะสัญญา

วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)

เป็นประเภทสินเชื่อธุรกิจที่เหมาะกับการใช้เป็นเงินทุนหมึนเวียน หรือใช้เป็นวงเงินฉุกเฉิน โดยผู้กู้สามารถเบิกใช้วงเงินภายใต้วงเงินที่ธนาคารกำหนดให้ หรือเกินกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีกระแสรายวัน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

 

วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)

เป็นประเภทสินเชื่อธุรกิจที่ให้กู้เงินในระยะสั้น โดยผู้กู้จะต้องทำตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารประกอบการเบิกเงินกู้ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจและความเสี่ยง อีกทั้งวงเงินที่อนุมัติก็จะพิจารณาตามความจำเป็น

วงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/G)

เป็นประเภทสินเชื่อธุรกิจที่ให้กู้ในระยะยาว โดยมีหลักประกันเป็นเอกสารหนังสือค้ำประกันจากบุคคลภายนอก เช่น ธนาคารอื่น ๆ บริษัทที่มีความเชื่อโยงกับธุรกิจของผู้กู้ เป็นต้น ซึ่งวงเงินที่อนุมัติจะเป็นไปตามขนาดของหนังสือค้ำประกันที่ถูกกำหนดไว้ในสัญญาสินเชื่อ

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ดอกเบี้ยเริ่มต้น
เพียง 1% ต่อเดือน

วงเงินสูงถึง 70%

ผ่อนชำระนาน 10 ปี*

หมายเหตุ :  * ขึ้นอยู่กับดุลพินิจผู้อนุมัติตามความเหมาะสม

ประเภทหลักทรัพย์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ (Collaterals)

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อผู้ประกอบการรับพิจารณาหลักทรัพย์ที่ปลอดภาระ หากหลักทรัพย์ติดภาระมาจากสถาบันการเงินหรือบุคคลใด ๆ บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

icon pin map destination

ที่ดินเปล่า / Land

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

หลักประกัน : โฉนด ที่ดินเปล่า

(กรุงเทพฯ และจังหวัดที่รวมโครงการ)

วงเงินกู้ : ขั้นต่ำ 500,000 บาท

วงเงินกู้ของมูลค่าหลักประกัน (LTV) : ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมินจากเอกชน

* ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินกรมที่ดิน

icon home 001

บ้าน / Home

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

หลักประกัน : โฉนด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง   

(กรุงเทพฯ และจังหวัดที่รวมโครงการ)

วงเงินกู้ : ขั้นต่ำ 500,000 บาท

วงเงินกู้ของมูลค่าหลักประกัน (LTV) : ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมินจากเอกชน

* ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินกรมที่ดิน

icon hotel

ห้องชุด / Condo

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

หลักประกัน : ห้องชุดโครงการต่าง ๆ               

(กรุงเทพฯ และจังหวัดที่รวมโครงการ) 

วงเงินกู้ : ขั้นต่ำ 500,000 บาท

วงเงินกู้ของมูลค่าหลักประกัน (LTV) : ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมินเอกชนเท่านั้น

* หมายเหตุ : ราคาประเมินจากกรมที่ดินต้องไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

icon retail

อาคารเชิงพาณิชย์ / Commercial Building

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

หลักประกัน : โฉนด อาคารเชิงพาณิชย์พร้อมสิ่งปลูกสร้าง   

(กรุงเทพฯ และจังหวัดที่รวมโครงการ)

วงเงินกู้ : ขั้นต่ำ 500,000 บาท

วงเงินกู้ของมูลค่าหลักประกัน (LTV) : ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมินจากเอกชน

* ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินกรมที่ดิน

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (Interest Rate and Service fee)

พิจารณารายละเอียดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการสินเชื่อ (Interest Rate / Loan Service Fee)

 • อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี
 • ค่าบริการสินเชื่อร้อยละ 3 ของวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจระยะเวลากู้ 3 – 10 ปี
 • ผ่อนชำระแบบ (Effective Rate) ลดต้นลดดอก การผ่อนชำระเท่า ๆ กันทุกเดือนเหมือนสถาบันการเงินทั่วไป
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนด ชำระค่าปรับร้อยละ 3 ของวงเงินกู้
 • วงเงินกู้ร้อยละ 50 – 70 ของราคาประเมินราชการ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมินตลาด (โดยผู้ประเมิน บริษัทเอกชนได้รับการรับรองจาก กลต.)

ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่าง ๆ (Fees and Other service charges)

 • ค่าตรวจสอบอาชีพและหลักประกัน (Credit checker & Verify area)
  • กรณีกรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่มต้น 3,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  • กรณีต่างจังหวัด เริ่มต้น 5,000 บาท (ไม่รวม Vat) ทั้งนี้พิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป

ค่าประเมินหลักทรัพย์ (Valuation fee)

 • กรณียอดวงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินราชการโดยมีกรมที่ดินรับรอง ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มส่วนนี้ (เว้นแต่วงเงินกู้ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ต้องประเมินบริษัทเอกชนทุกกรณี)
 • กรณีกู้เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินราชการโดยมีกรมที่ดินรับรอง ทางเจ้าหน้าที่สินเชื่อต้องสำเนาโฉนดที่ตั้งหลังทรัพย์ตรวจสอบราคา ค่าประเมินกับบริษัทเอกชนเป็นราย ๆ และแจ้งกลับลูกค้าอีกครั้ง

ค่าอากรแสตมป์ (Revenue stamp)

 • ค่าอากรแสตมป์ร้อยละ 0.05 ของวงเงินกู้ ทั้งนี้ไม่เกิน 10,000 บาท ตามที่สรรพากรกำหนด

ค่าประกันอัคคีภัย (Fire insurance)

 • กรณีหลักประกันมีสิ่งปลูกสร้างบริษัทฯ จะดำเนินการให้ทำประกันอัคคีภัย โดยระบุให้ บริษัท ซิตี้ พลัส แคบปิตอล จำกัด เป็นผู้รับผลประโยชน์เท่านั้น โดยจะแจ้งค่าประกันภัยให้ทราบหลังจากทำการตรวจสอบกับตัวแทนแล้ว

ค่าจดจำนอง (Mortgage)

 • ผู้จำนองต้องเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปชำระเองที่กรมที่ดิน โดยจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.05 ของวงเงินจำนอง (ค่าธรรมเนียมจำนอง + ค่าอากรแสตมป์)

รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการขอสินเชื่อธุรกิจ

1. เปิดบริษัท นานแค่ไหนถึงกู้เงินได้?

บริษัทจะต้องดำเนินธุรกิจมาในระยะเวลา 6 เดือน แต่ไม่ถึง 3 ปี

2. กู้เงินในนามบริษัทใช้เอกสารอะไรบ้าง?

สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อต้องการกู้เงินในนามบริษัท มีดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่าของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส(ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน
 • หนังสือบริคณห์สนธิ/บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 เดือน/ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • งบการเงินฉบับนำส่งสรรพากรปีล่าสุด
 • เอกสารการเสียภาษี ภพ.30 12 เดือน ( มกราคม – ธันวาคม ) ของงบการเงินปีล่าสุด
 • หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร
 • รายชื่อลูกหนี้การค้า/เจ้าหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ถ้ามี)
 • ใบเสร็จชำระเงินกู้ล่าสุด (ถ้ามี)
 • เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อธุรกิจ เป็นสินเชื่อที่เหมาะกับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการเงินทุนเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ และเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างราบรื่น ซึ่งสินเชื่อธุรกิจกับ City Plus Capital มีจุดเด่นด้านอัตราดอกเบี้ยที่เริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือน และให้วงเงินสูงถึง 70% นอกจากนี้ยังให้ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 10 ปี* (*ขึ้นอยู่กับดุลพินิจผู้อนุมัติตามความเหมาะสม) 

สำหรับผู้ที่สนใจขอสินเชื่อธุรกิจกับ City Plus Capital สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการสินเชื่อ

  • ที่อยู่: เลขที่ 1055 อาคาร ที.ที. เพลส ซอยลาดพร้าว 87 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  • สำนักงานใหญ่ สายด่วน: โทร. 02-762-3888 หรือ 098-528-9244
  • E-Mail: citypluscapital.info@gmail.com
  • LINE OA: @citypluscapital

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart