City Plus Capital
ความหมายของ “สีตราครุฑในโฉนดที่ดิน”
>
>
ความหมายของ “สีตราครุฑในโฉนดที่ดิน”
Banner_สีตราครุฑในโฉนดที่ดิน แต่ละสีแตกต่างกันอย่างไร ตรวจสอบใหั้ดีสีรตราครุฑในโฉนดที่ดินของคุณตอนนี้เป็นสีอะไร

ความหมายของ “สีตราครุฑในโฉนดที่ดิน”

สีตราครุฑในโฉนดที่ดินแต่ละสีแตกต่างกันอย่างไร ตรวจสอบให้ดีตราครุฑในโฉนดที่ดินของคุณตอนนี้สีอะไร ?

          อันที่จริงกระดาษที่เรามักเข้าใจกันว่าเป็นโฉนดที่ดินกันอยู่แล้วนั้นมีชื่อเรียกกันอยู่แล้วว่า “เอกสารสิทธิที่ดิน” ไม่ใช่โฉนดที่ดินอย่างที่เราเข้าใจกันซะทีเดียว มีเพียงแค่เอกสารสิทธิ์เพียงแค่ประเภทเดียวเท่านั้นที่เรียกกันว่า “โฉนด” นั่นก็คือ…เอกสารประเภท น.ส.4 เท่านั้น ที่มักจะนับกันว่าคือโฉนดที่ดิน เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นตากับตราครุฑในโฉนดที่ดินกันเป็นอย่างดี แต่รู้ไหมว่าสีของตราครุฑก็ทำให้ที่ดินแต่ละแปลงมีความแตกต่างกันออกไป บางสีทำการซื้อขายได้ และบางสีก็ทำการซื้อไม่ได้ โดยประเทศไทยนั้นมีตราครุฑ 4 สีด้วยกัน ได้แก่

 

1. ตราครุฑสีแดง – โฉนดที่ดิน น.ส.4

          ตราครุฑสีแดง น.ส.4 (โฉนดที่ดิน ที่มีตราครุฑสีแดง)  เป็นโฉนดที่ดินที่ปลอดภัยที่สุด เพราะผู้ครอบครองจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 100% ทั้งใช้ทำกิน และอยู่อาศัย หรือจะโอนก็สามารถทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย โฉนดที่ดินนั้นก็นับได้ว่าเป็นเอกสารเพื่อใช้ในการแสดงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนได้มากที่สุด เพราะได้รับการรับรองจากหน่วยงานทางราชการอย่างเป็นทางการ และเจ้าของที่มีชื่อในการครอบครองอยู่หลังโฉนดนั้น ก็จะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ที่ดินนั้น ๆ ได้อย่างเต็มที่และตรงไปตรงมาได้ มีสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง สามารถทำการซื้อขาย โอน ค้ำประกัน และจำนองได้ นับได้ว่าเป็นเอกสารทางที่ดินที่ใช้    เป็นหลักประกันได้ นั่นเอง

 

2. ตราครุฑสีเขียว – หนังสือ น.ส.3ก

          ตราครุฑสีเขียว น.ส.3ก (หนังสือรับรองในการทำประโยชน์ จะมีตราครุฑสีเขียว และมีระวางรูปถ่ายทางอากาศ) ไม่ใช่โฉนดที่ดิน แต่เป็นหนังสือการรับรองทำประโยชน์ในที่ดินนั้น ๆ ไม่ถือเป็นกรรมสิทธิ์ แต่ผู้ครอบครองสามารถทำการซื้อ-ขาย จำนองธนาคารได้ และสามารถนำไปยื่นเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคต

          จะเป็นหนังสือที่ทางราชการนั้นทำการออกให้เพื่อที่จะรับรองให้ว่าเจ้าของนั้นสามารถที่จะทำประโยชน์ในพื้นที่ที่ถือครองอยู่ได้ โดยที่ดินนั้นจะมีระวางภาพถ่ายทางอากาศไว้เป็นหลักเป็นแหล่ง (นายอำเภอท้องถิ่นจะเป็นผู้ที่รับรองให้) ถึงแม้ว่าอาจจะมีขอบและเขตอย่างชัดเจน แต่ น.ส.3ก ก็ยังไม่เป็นโฉนดที่จะสามารถครอบครองกรรมสิทธิ์ได้ แต่สามารถทำการ ซื้อขาย โอน จำนองกับทางธนาคารได้

 

 

3. ตราครุฑสีดำ – หนังสือ น.ส.3

   ตราครุฑสีดำ น.ส.3 (หนังสือรับรองในการทำประโยชน์ จะมีตราครุฑสีดำ ไม่มีระวางหรือรูปถ่ายทางอากาศ)

          เป็นหนังสือรับรองที่ทางราชการออกให้กับผู้ที่มีสิทธิครอบครองที่ดินทั่วไป ซึ่งพื้นที่นั้นอาจจะไม่มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ อาจมีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอยๆ ใช้เพื่อในการอ้างอิงวัตถุหรือต้นไม้ต่างๆ ที่อยู่บริเวณโดยรอบๆ นั้น เขียนหรือร่างแผนที่ขึ้นมา โดยไม่มีการระบุตำแหน่งที่ดินที่แน่ชัด หรือบางกรณีก็ใช้เพื่อออกในพื้นที่ที่อาจจะไม่มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ แต่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ จะซื้อขายต้องรอประกาศจากราชการ 30 วัน

 

4. ตราครุฑสีน้ำเงิน – หนังสือ ส.ป.ก.

          ตราครุฑสีน้ำเงิน (ส.ป.ก.) เป็นโฉนดที่ดินที่ทางราชการออกให้สำหรับผู้ที่มีฐานะยากจน เอาไว้ใช้สำหรับทำการเกษตรเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทำไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้  (ยกเว้นเป็นที่ดินที่ได้มา โดยการรับมรดก) ไม่สามารถจำนองได้ ให้ใช้เพื่อการเข้าไปทำประโยชน์ได้ เพื่อในการเกษตรเท่านั้น

          4.1. เอกสารสิทธิที่ดิน ส.ป.ก.4-01

                   เป็นเอกสารสิทธิที่ให้ประชาชนนั้นเข้าทำไปทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินนั้นๆได้ อีกทั้งการจัดเป็นที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดินที่ทำการเกษตร เจ้าของมีเพียงสิทธิในการครอบครองเพื่อใช้ในการทำประโยชน์ในการทำเกษตรกรรมเท่านั้น มีกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน กล่าวคือไม่สามารถออกโฉนดได้ ห้ามทำการซื้อขาย ห้ามทำการโอนขายสิทธิให้กับผู้อื่น ที่ไม่ใช่ทายาทของเจ้าของ          สิทธิ และถึงแม้ทายาทได้รับเป็นมรดกตกทอดไปแล้วก็จะต้องใช้เพื่อทำประโยชน์ในทางการเกษตรเท่านั้น

          4.2. เอกสารสิทธิ์ทีดิน น.ส.2 (ใบจอง)

                   เป็นหนังสือรับรองที่ทางราชการนั้นออกให้กับประชาชน เพื่อที่จะอนุญาตให้ครอบครองในการทำประโยชน์ในที่ดินเป็นระเวลาชั่วคราวเท่านั้น โดยเอกสารใบจองนี้นี้จะเป็นเอกสารที่จะแสดงว่าราชการอนุญาตหรือยินยอมให้คนที่ครอบครองที่ดินนั้นได้ (เป็นเวลาชั่วคราว) ตามประมวลกฎหมายในการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน โดยที่จะต้องทำการเริ่มในการทำประโยชน์ที่ดินนั้นภายใน 6 เดือน นับหลังจากราชการออกใบจองให้แล้ว และจะต้องทำประโยชน์ในที่ดินนั้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ คือ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ใบจอง โดยที่ประชาชนจะต้องทำประโยชน์ในที่ดินนั้นเกินกว่า 75% ของที่ดิน และแน่นอนว่าใบจองนี้จะโอนให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้เลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังสามารถตกทอดทางมรดกให้กับลูกหลานได้ แต่ก็ต้องตกอยู่ในการบังคับที่ว่าห้ามโอนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้

 

 

สรุป สีครุฑในโฉนดที่ดิน

          สีครุฑในโฉนดที่ดิน แต่ละแบบ ก็มีความแตกต่างกัน ทั้งการใช้งาน และ กรรมสิทธิ์ ดังนั้นควรตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินทุกครั้งก่อนทำการซื้อขายกัน จะได้ทำธุรกรรมได้อย่างสบายใจ เพราะทุกวันนี้ก็มีมิจฉาชีพมากมายที่หากินในวงการซื้อขายบ้าน หรือที่ดิน กันทุกรูปแบบ

 

 

City Plus Capital รับจำนองบ้าน จำนองที่ดิน
“ กู้ง่าย ได้เงินไว้ ใส่ใจทุกบริการ ”

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ City Plus Capital

หลักทรัพย์ที่รับจำนอง บ้านพร้อมที่ดิน, ที่ดินเปล่า, ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, ห้องชุด, อาคารเชิงพาณิชย์

ดอกเบี้ยเริ่มต้น เพียง!! 1.25% /เดือน ระยะเวลากู้ 5-10 ปี ผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก (ไม่เก็บดอกเบี้ยล่วงหน้า) ถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย
(ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ)

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.citypluscapital.com

บริการให้คำปรึกษา ฟรี

LINE OA : @citypluscapital
โทร :  02-762-3888 / สายด่วน 098 528 9244

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart