City Plus Capital
รู้จักการจำนองที่ดินคืออะไร?
>
>
รู้จักการจำนองที่ดินคืออะไร?
Banner_มารู้จัก การจำนองที่ดิน แลกเงินก้อน

รู้จักการจำนองที่ดินคืออะไร?

เมื่อจำเป็นต้องใช้เงินก้อนโดยไม่ทันตั้งตัว จะหาเงินจากที่ไหนดี? หากคุณมีอสังหาริมทรัพย์อย่างที่ดินอยู่ในครอบครอง สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นเงินก้อนได้ด้วยวิธีการที่เรียกว่า การจำนองที่ดิน วันนี้ ซิตี้ พลัส แคปปิตอล จะพาไปทำความเข้าใจการจำนองที่ดิน พร้อมแนะนำที่ดินแบบไหนน่าสนใจสำหรับผู้รับจำนอง เผื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจจะจำนองที่ดิน ติดตามพร้อมกันในบทความนี้

 

จำนองที่ดินคืออะไร?

จำนองที่ดิน เป็นการขอสินเชื่อโฉนดที่ดินรูปแบบหนึ่ง โดยที่ผู้จำนองจะนำที่ดินที่ตนเองเป็นเจ้าของ มาทำหนังสือและนำไปจดทะเบียนไว้กับผู้รับจำนอง เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ โดยที่ผู้จำนองยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวและไม่ต้องส่งมอบที่ดินให้แก่ผู้รับจำนอง หากผู้จำนองไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ผู้รับจำนองสามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับจำนองที่ดินได้ พูดง่าย ๆ การจำนองที่ดินก็คือ การใช้ที่ดินเป็นหลักประกันเพื่อขอกู้เงินนั่นเอง

 

รูปแบบการจำนองที่ดิน

การจำนองที่ดินแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

 1. การจำนองที่ดินเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของตนเอง จะมีเพียงผู้จำนองกับผู้รับจำนองเท่านั้น
 2. การจำนองที่ดินเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของบุคคลอื่น จะมีตัวแปรด้วยกันทั้งหมด 3 ฝ่าย คือ ผู้กู้ ผู้ให้กู้ และเจ้าของที่ดิน

จำนองที่ดินแบบไหนให้ได้เงินดี?

จริง ๆ แล้วราคาที่ดินจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์การประเมินของแต่ที่ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร บริษัทลิสซิ่ง หรือบริษัทเอกชน นายทุนอิสระ โดยเราจะของหยิบยกลักษณะที่ดินที่น่าสนใจในมุมมองของผู้รับจำนอง เช่น

1. ที่ดินเปล่า

การจำนองที่ดินเปล่าเป็นสินทรัพย์ที่เอกชนชอบ เพราะจัดการได้ง่ายกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่น มีโอกาสได้ราคาตามที่หวัง โดยเฉพาะที่ดินเปล่าในพื้นที่จังหวัดเศรษฐกิจ ติดถนนใหญ่

2. ที่ดินที่ใช้งานอยู่จริง

การจำนองที่ดินที่ใช้งานอยู่จริง เช่น ที่อยู่อาศัย โรงแรม ร้านอาหาร ย่อมเป็นที่สนใจในมุมมองของผู้รับจำนอง เพราะเป็นที่ดินที่มีความสำคัญต่อผู้จำนองสูง ผู้จำนองน่าจะพยายามหาเงินมาชำระหนี้ให้ได้ โอกาสหนีหนี้มีน้อย

3. ที่ดินพร้อมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่

หากผู้จำนองนำเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ มาเป็นส่วนหนึ่งของการจำนองที่ดิน ย่อมเป็นที่ต้องการของผู้รับจำนอง เพราะเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายได้ยาก โอกาสหนีหนี้แล้วแอบขนย้ายออกไปมีน้อย

 

ขั้นตอนการจำนองที่ดิน จำนองคอนโด จำนองห้องชุด

การจำนองที่ดิน จำนองคอนโด จำนองห้องชุดมีขั้นตอนเบื้องต้น ดังนี้

 1. เตรียมเอกสารยื่นขอสินเชื่อ โดยเอกสารที่จำเป็นต้องใช้จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
 • เอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาจดทะเบียนการสมรส (ถ้ามี) ของผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน 
 • เอกสารเกี่ยวกับรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น
 • เอกสารยืนยันหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน เช่น สำเนาโฉนดทุกหน้าฉบับล่าสุด รูปถ่ายห้อง หรือบ้านที่อยู่บนโฉนดดังกล่าว แผนที่หลักประกัน เป็นต้น
 1. ประเมินราคาหลักทรัพย์เพื่อนำไปพิจารณาการอนุมัติเงินกู้ 
 2. รอผลการอนุมัติสินเชื่อ โดยขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติแต่ละที่จะใช้เวลาแตกต่างกัน
 3. ทำสัญญาและจดจำนอง ณ สำนักงานที่ดินใกล้บ้านของผู้กู้ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

 

การบังคับจำนองที่ดิน

หากผู้จำนองที่ดินไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ผู้รับจำนองต้องส่งหนังสือทวงหนี้ไปหาผู้จำนองเพื่อใช้สิทธิบังคับจำนอง หากถึงกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือทวงหนี้แล้วผู้จำนองละเลย ไม่นำเงินมาชำระ ผู้รับจำนองสามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับจำนองที่ดินได้ 2 วิธี ได้แก่

 • ขายทอดตลาด นำเงินที่ได้มา ชำระหนี้แก่ผู้รับจำนองหรือเจ้าหนี้ ทั้งนี้หากที่ดินที่ขายทอดตลาดได้มูลค่าเงินต่ำกว่าหนี้ที่ค้างชำระ ลูกหนี้จำเป็นต้องรับผิดชอบส่วนต่างดังกล่าว
 • ยึดทรัพย์เป็นของผู้รับจำนอง กรณีลูกหนี้ขาดส่งดอกเบี้ยนานเป็นเวลา 5 ปี สามารถยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อเอาที่ดินมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองได้

 

ข้อดีของการจำนองที่ดิน

เจ้าของที่ดินไม่ต้องส่งมอบกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ผู้รับจำนอง ทำให้ยังมีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินต่อไปได้ แตกต่างจากการขายฝากที่ดินที่ต้องส่งมอบกรรมสิทธิ์ให้ที่ดินให้กับผู้รับซื้อฝาก รวมทั้งกฎหมายจำนองที่ดินไม่ได้กำหนดระยะเวลาสูงสุดของการจำนองไว้

 

ไม่ใช่เจ้าของที่ดินจำนองได้ไหม?

หลักเกณฑ์ของการจำนองที่ดิน ที่ดินที่นำมาจำนองจะต้องเป็นที่ดินที่ผู้จำนองเป็นเจ้าของเท่านั้น หากตรวจพบว่าไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน สัญญาจำนองจะกลายเป็นโมฆะทันที

 

โฉนดที่ดินมีชื่อ 2 คน จํานองได้ไหม?

ถ้าโฉนดที่ดินมีชื่อ 2 คน นั่นหมายถึงบุคคล 2 คนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1361 เจ้าของรวมคนหนึ่งสามารถจำนองที่ดินได้ แต่หากไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมคนอื่น จะจำนองได้เฉพาะส่วนของตน โดยไม่กระทบถึงส่วนแห่งสิทธิของเจ้าของรวมคนอื่น ๆ

ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการจำนองที่ดินที่เรารวบรวมมาฝาก เรียกได้ว่าการจำนองที่ดินเป็นวิธีที่ทำให้ผู้จำนองมีทุนจากอสังหาริมทรัพย์ของตนเอง เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน สามารถนำเงินทุนไปต่อยอดตามความฝันของตนเองได้ โดยที่ยังเป็นเจ้าของที่ดินนั้นอยู่ ทั้งนี้หากสนใจเปลี่ยนที่ดินเป็นเงินก้อน ต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ เชี่ยวชาญด้านสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์โดยตรง อย่าง City Plus Capital เรารับจำนองบ้าน จำนองที่ดิน พร้อมดูแลโดยเจ้าหน้าที่มืออาชีพ ดูแลครบตั้งแต่ให้คำปรึกษาจนครบกำหนดสัญญา “กู้ง่าย ได้เงินไว้ ใส่ใจทุกบริการ”

 

City Plus Capital รับจำนองบ้าน จำนองที่ดิน สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
“ กู้ง่าย ได้เงินไว้ ใส่ใจทุกบริการ ”

มีที่ มีทุน จัดให้ครบ ที่ City Plus Capital

หลักทรัพย์ที่รับจำนอง ที่ดินเปล่า, ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, ห้องชุด, อาคารเชิงพาณิชย์,

ดอกเบี้ยพิเศษ!! 12% ต่อปี ระยะเวลากู้ 5-10 ปี ผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก (ไม่เก็บดอกเบี้ยล่วงหน้า) ถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย
(ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ)

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.citypluscapital.com

บริการให้คำปรึกษา ฟรี!!

LINE OA : @citypluscapital
โทร :  02-762-3888 / สายด่วน 098 528 9244

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart