City Plus Capital
รู้ให้ลึกก่อนทำสัญญา! ขายฝากกับจํานองต่างกันอย่างไร
>
>
รู้ให้ลึกก่อนทำสัญญา! ขายฝากกับจํานองต่างกันอย่างไร
ขายฝากกับจํานองต่างกันอย่างไร

รู้ให้ลึกก่อนทำสัญญา! ขายฝากกับจํานองต่างกันอย่างไร

หากกล่าวถึงทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน, บ้าน, คอนโด หรือรถ ล้วนเป็นทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ในการแลกเงินก้อนได้ทั้งนั้น บางคนอาจเข้าใจว่าการทำนิติกรรมรูปแบบนี้ เป็นการขายฝาก หรือบางคนก็อาจเข้าใจว่าเป็นการจำนอง เนื่องจากการทำนิติกรรม 2 รูปแบบนี้ มีลักษณะ รวมถึงวิธีการ ขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน อาจทำให้เกิดความสับสนได้ง่าย เพื่อให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการทำนิติกรรมทั้ง 2 แบบนี้มากขึ้น ขายฝากกับจํานองต่างกันอย่างไรเราได้รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว

พาทำความเข้าใจการขายฝาก และการจำนอง

เพื่อให้คุณผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่า การขายฝากกับจํานองต่างกันอย่างไร เราแนะนำว่าคุณจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบนิติกรรม วิธีการ และขั้นตอนของการขายฝาก และการจำนองก่อน

การขายฝาก คืออะไร

ขายฝากคืออะไร

“การขายฝาก” คือการทำนิติกรรมรูปแบบของการขายทรัพย์สิน ทั้งทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ ให้กับผู้รับซื้อฝาก ซึ่งการทำสัญญาเอกสารขายฝากที่ดิน จะมีข้อตกลงกันว่า ผู้ฝากขายจะสามารถทำการไถ่ทรัพย์สินคืนได้ตามเงื่อนไข และตามระยะเวลาที่มีการตกลงกันเท่านั้น โดยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินฝากขาย จะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีที่ได้มีการทำสัญญาขายฝาก

ขั้นตอนในการขายฝาก

 1. ผู้รับซื้อฝาก ทำการประเมินราคาทรัพย์สิน พร้อมตีราคาที่ต้องการขายฝาก
 2. ผู้รับซื้อฝาก และผู้ขายฝาก ทำการเจรจาตกลงราคาที่ต้องการ และทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก
 3. ผู้ฝากขายได้รับเงิน และผู้รับซื้อฝากจะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
 4. ผู้รับซื้อจะกำหนดอัตราดอกเบี้ย ให้กับผู้ขายฝากตามที่กฎหมายกำหนด
 5. ผู้ขายฝากจำเป็นต้องชำระดอกเบี้ยทุกเดือน จนกว่าจะครบระยะเวลาไถ่ถอน ตามที่กำหนดเอาไว้ในสัญญาขายฝาก 

การจำนอง คืออะไร

“การจำนอง” เป็นการนำเอาทรัพย์สิน มาใช้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ โดยทรัพย์สินที่สามารถนำเอามาจำนองได้นั้น สามารถเป็นได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์ อย่างเช่น รับจำนองที่ดิน และ รับจำนองบ้าน รวมไปถึงสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียนเฉพาะ ที่กฎหมายได้มีการกำหนดให้สามารถนำเอามาจำนองได้ อย่างเช่น รถยนต์ หรือเครื่องจักร เป็นต้น โดยการจำนองทรัพย์สิน จะต้องมีการนำเอาสัญญาจำนองไปจดทะเบียนด้วย และผู้จำนองไม่จำเป็นต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำนอง ผู้จำนองยังถือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินที่เอามาจำนองอยู่ แต่หากมีการผิดนัดชำระหนี้ ผู้รับจำนองมีสิทธิในการฟ้องบังคับชำระหนี้ และบังคับคดีกับทรัพย์สินที่จำนอง ตามกฎหมายได้

ขั้นตอนในการจำนอง

 1. ผู้จำนองยื่นเอกสารขอ สินเชื่ออสังหา
 2. ผู้รับจำนองทำการประเมินราคาของหลักประกัน ที่นำเอามาจำนอง
 3. ผู้รับจำนองแจ้งผลการอนุมัติ, วงเงิน และอัตราดอกเบี้ย
 4. ทำสัญญากู้เงิน ทำสัญญาจดจำนอง
 5. ผู้จำนองได้รับเงิน จากผู้รับจำนอง
 6. ผู้จำนองจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ตามที่กำหนดเอาไว้ในสัญญา

ขายฝากกับจํานองต่างกันอย่างไรบ้าง

การขายฝากกับจำนอง

เมื่อเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของการขายฝาก และรูปแบบของการจำนอง รวมถึงวิธีการขั้นตอนกันไปแล้ว ต่อมาคือข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบว่า การขายฝากกับจํานองต่างกันอย่างไร เพื่อให้คุณสามารถเลือกยื่นหรือทำสัญญา ได้ตรงตามจุดประสงค์มากที่สุด

ลักษณะสัญญา

สำหรับลักษณะสัญญาขายฝาก ผู้ฝากขายจะต้องส่งมอบทรัพย์สิน รวมถึงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้กับผู้รับซื้อฝาก และไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์กับทรัพย์สินชิ้นนั้นต่อไปได้ จนกว่าจะมีการไถ่ทรัพย์สินคืน แต่หากเป็นลักษณะสัญญาจำนอง ผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สิน และกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินชิ้นนั้นให้กับผู้รับจำนองแต่อย่างใด สามารถที่จะใช้ประโยชน์และมีสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นๆ ต่อไปได้

กรณีทำผิดสัญญา

หากเป็นการทำสัญญาฝากขาย และผู้ขายฝากไม่สามารถไถ่ทรัพย์สินคืนตามเงื่อนไข หรือทำผิดสัญญา ผู้ขายฝากจะถือว่าหมดสิทธิ์ไถ่ทรัพย์สินคืน และไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม แต่หากเป็นการผิดสัญญาจำนอง ผู้รับจำนองมีสิทธิ์ฟ้องบังคับชำระหนี้ และบังคับคดีกับทรัพย์สินที่จำนองได้ อีกทั้งผู้จำนองยังต้องมีการชำระหนี้จนกว่าจะครบถ้วน แม้ว่าจะถูกบังคับคดีเอากับทรัพย์สินที่นำมาจำนองแล้วก็ตาม 

วงเงินในการอนุมัติ

วงเงินของการขายฝากกับจํานองต่างกันอย่างไร โดยส่วนใหญ่แล้ว หากเป็นการฝากขายผู้ฝากขายจะได้วงเงิน อยู่ที่ประมาณ 40-70% ของราคาที่ประเมิน แต่หากเป็นการจำนอง ส่วนใหญ่แล้วผู้จำนองจะได้วงเงิน อยู่ที่ประมาณ 10-30% ของราคาประเมิน

ค่าจดทะเบียน

สำหรับการทำสัญญาขายฝาก จะมีค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนในอัตรา 2% ของราคาประเมิน แต่หากเป็นการทำสัญญาจำนอง จะมีค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง ในอัตรา 1% จากวงเงินจำนองสูงสุด ไม่เกิน 20,000 บาท

การขายฝาก กับ จำนอง ทำสัญญาที่เดียวกันไหม

ในการทำสัญญาขายฝาก และการทำสัญญาจำนองอสังหาริมทรัพย์ จะต้องมีการทำสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดินเช่นเดียวกัน ส่วนในกรณีของสังหาริมทรัพย์ จะต้องมีการจดทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียน ผู้ซึ่งรับผิดชอบงานจดทะเบียนสังหาริมทรัพย์ชนิดนั้นๆ

สรุปบทความ 

หากคุณอ่านมาถึงบทสรุปส่งท้ายของบทความ คงจะรู้แล้วว่าการขายฝากกับจํานองต่างกันอย่างไร อย่างที่เราได้มีการกล่าวไปในตอนต้นว่า นิติกรรมทั้ง 2 รูปแบบนี้ เป็นนิติกรรมที่ค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกัน แต่หากอ่านรายละเอียดให้ดีแล้ว การขายฝากและการจำนองนั้น มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 

หากคุณทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำนิติกรรมทั้ง 2 รูปแบบเรียบร้อยแล้ว เลือกรูปแบบนิติกรรมที่ต้องการได้แล้ว แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกยื่นสินเชื่อทำนิติกรรมกับธนาคาร หรือสถาบันทางการเงินที่ไหนดี แนะนำทำสัญญากับ City Plus Capital 

บริษัท ซิตี้ พลัส แคปปิตอล จำกัด คือผู้ให้บริการด้านสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการจำนองบ้านที่ดิน สินเชื่ออสังหาแลกเงิน สินเชื่อเพื่อธุรกิจ เราก็มีพร้อม และที่สำคัญเรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำ สามารถประเมินเบื้องต้นได้ฟรี สามารถติดต่อผ่านทางไลน์ @citypluscapital หรือยื่นสมัครสินเชื่อด้วยตัวเอง ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ City Plus Capital ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart